Songs - PPT


Bình Đất Vỡ Tan - Broken Vessels


Cho Đến Mãi Mãi - Until The End


Con Xin Ra Mắt Ngài - Lord I Come Before You Now


Dòng Đời - Ocean


Hien Ca Thay Cho Ngai - I Surrender All


HOSANNA - HILLSONG


Năng Quyền Tình Yêu - The Power Of Love


Ơn Chúa Lòng Ghi Sâu - Give Thanks


PPT Sample


This Is Living


Tin Cậy Vâng Lời - Trust and Obey


Tỉnh Thức - Wake


Tôn Cao Danh Chua - Glorify Thy Name


Vì Chúa Yêu Tôi


Vinh Quang Thuộc Về Chúa - To God Be The Glory


BỞI DANH NGÀI THẬT THÁNH THAY - FOR YOUR NAME IS HOLY


HỒN NGỢI KHEN CHÚA - HOW GREAT THOU ART


BÀI CA ĐẮC THẮNG - VICTORY SONG


Anchor


BÀI CA HIỆP NHẤT - WE ARE ONE


CAO SANG THAY DANH GIÊ-XU - WHAT A BEAUTIFUL NAME


CHRIST TRỌN LÀNH - CHRIST IS ENOUGH


GLORIOUS DAY


XIN KÉO TÔI LẠI GẦN HƠN - DRAW ME NEARER


HÃY ĐẾM PHƯỚC CHÚA BAN - COUNT YOUR MANY BLESSINGS


LỚN BẤY DUY NGÀI - HOW GREAT THOU ART


NGÀI THÀNH TÍN THAY - WHAT A FAITHFUL GOD HAVE I


NGUYỆN DANH CHÚA LUÔN ĐƯỢC TÔN CAO - LORD I LIFT YOUR NAME ON HIGH


VÌ CHÚA TOÀN NĂNG - YOU ARE GREAT


VỮNG TIẾN - THE BATTLE BELONGS TO THE LORD


VỮNG TIẾN - THE BATTLE BELONGS TO THE LORD - VIỆT


CẦU XIN CHA ĐỔI LÒNG - CHANGE MY HEART


GIÊ-HÔ-VA NI-SI - JEHOVAH NISSI


GIÊ-XU YÊU NGÀI HƠN CẢ MỌI ĐIỀU - NEVER LET YOU GO


TIN CẬY VÂNG LỜI - TRUST AND OBEY


TÔN CAO DANH CHÚA - GRORIFY THY NAME


TỈNH THỨC - AWAKE


VÌ CHÚA YÊU TÔI


ALIVE


STILL - VỮNG AN


VÌ GIÊ-XU SỐNG - BECAUSE HE LIVES


GIÊ-XU CON SUY TÔN NGÀI - JESUS WE ENTHRONE YOU


MỌI SUY TÔN THUỘC VUA - HONOR UNTO YOU


NHÌN LÊN CHA THÁNH - WHEN I LOOK INTO YOUR HOLINESS


CHUA LA TOT LANH - GOD IS GOOD


HA-LE-LU-GIA CAM TA CHUA


KHAT KHAO DONG NUOC - AS THE DEER


NGAI DIU DAT TOI - HE LEADETH ME


VUOT TREN TAT CA - ABOVE ALL


BAI CA TAM LINH - SPIRIT SONG


THANH TIN CHUA RAT LON THAY - GREAT IS THY FAITHFULNESS


HOSANNA - HÔ-SA-NA


JESUS LOVES ME


JESUS LOVES THE LITTLE CHILDREN


THIS LITTLE LIGHT OF MINE


THIS IS THE DAY - MOT NGAY TUOI MOI


TÔN NGỢI DANH CHÚA - I LIFT YOUR NAME


NGỢI GIÊ-HÔ-VA THÁNH ĐE - THE GOD OF ABRAHAM PRAISE